You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Политика за поверителност (Privacy notice)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ НА ФИРМА „ГЮЛ ММ“ ООД

 

 

 

І. Поръчките, услугите и офертите на фирма „ГЮЛ ММ“ ООД се извършват на базата на изложените по-долу условия.

Те са валидни и за всичките ни предстоящи търговски взаимоотношения, дори и да не бъдат договорени изрично още веднъж. Най- късно с приемането на поръчката или услугата тези условия се смятат за приети. По този начин, отказ от тези условия от страна на купувача, поради несъвпадане с неговите търговски условия е невалиден. Отклонения от тези условия стават валидни само с нашето писмено потвърждение.

  1. Офериране и приемане на поръчки.

1. Нашите оферти, в случай че изрично не е упоменато друго, са необвързващи. Поръчките придобиват обвързващ характер едва след нашето потвърждение на заявката или след издаване на проформа- фактура.

2. Използваният при заявката израз „като в предишната поръчка” при всички положения се отнася само до изпълнението, а не до цената. Като обозначение на продукта е валидно само артикулното обозначение от онлайн програмата на „ГЮЛ ММ“ ООД,публикувана в сайта на фирмата www.gyulmm.com. Допълнителното назоваване на ползвани от клиента наименования на артикули са необвързващи.

3. Нашите устни и писмени технически консултации са необвързващи.

ІІІ. Цени

1. Нашите цени, освен ако не е договорено друго, са франко завод или франко склад с включен ДДС ,но без включени опаковка и товарене .

2. Цените, в случай че не е упоменато друго, са необвързващи и се базират на ценовите фактори за дадения момент. В случай, че до деня на доставката настъпи промяна в ценовите фактори, например поради повишение на цените на суровините или повишение на трудовите възнаграждения, ние си запазваме правото за съответно коригиране на нашите цени.

3. За поръчки, за които не са договорени цени, важат валидните в деня на получаването им цени.

4. Цените, както и всички оферти и калкулации, в случай, че изрично не е договорено друго, са в Български лева.

ІV. Условия на подаване на поръчки и плащане

  1. Ако с конкретен договор не е договорен друг начин на подаване на поръчка и плащане, важи следното:

             - регистрация на потребител в сайта на ГЮЛ ММ ООД www.gyulmm.com   -раздел: MDF Вратички и елементи

             - следват се стъпките от ръководството за работа с      програмата.

             - за да започнем изпълнение на поръчката е необходимо авансово заплащане на 50/петдесет/ процента от стойността й.

               -доплащането трябва да се извърши при получаване на поръчката,независимо от евентуални рекламации. Място на изпълнение на плащанията е гр. Асеновград,бул.“България“ №100.

2. Отказ на плащания или изравняване на задължения чрез компенсации поради евентуални непризнати от нас претенции на купувача са недопустими.

V. Запазване на правото на собственост и други гаранции

1. Стоката остава наша собственост до пълното заплащане на всички задължения на купувача по търговските ни взаимоотношения.

2. Преработката и преобразуването на доставената от нас стока, все още наша собственост може да става по наше нареждане, но без от това да възникват задължения за нас. Преработената стока служи за наше обезпечение в размер на стойността, за която имаме временно право за запазване на собствеността. При преработка от страна на купувача заедно с други, непринадлежащи на нас стоки, ние имаме право на собственост върху нововъзникналата вещ в съответствие със стойността на нашата стока (по фактура) и от този момент нататък тя е стоката в наша временна собственост по смисъла на това условие.

VІ. Срокове на доставка и изпълнение

  1. Място на изпълнение на доставките е „ГЮЛ ММ“ ООД-

гр. Асеновград, бул. „България“ №100.

     2. Сроковете за изпълнение се определят при приемане на поръчката индивидуално с всеки клиент .  

3.Срокът за изпълнение се удължава съответно при стачка, както и при настъпване на непредвидими пречки, които са извън сферата на нашето влияние, доколкото може да бъде доказано, че оказват значително влияние върху производството и експедицията на предмета на доставката. Същото важи и ако тези обстоятелства настъпят при нашите доставчици, както и по време на нашето забавяне. За началото и края на на подобни пречки при важни случаи ще уведомяваме възможно най-бързо нашия купувач.

       4. При неспазване на сроковете за изпълнение ,претенции за обезщетение за забавяне са недопустими, освен ако не става въпрос за умисъл или груба небрежност.

     5. Поръчка,която е обявена за експедиция, трябва да бъде взета от купувача до три дни след като е уведомен. Ако това не стане, ние не носим отговорност за съхранението на тази поръчка. С обявяването на поръчката като готова за експедиране доставката се смята за изпълнена и подлежи на заплащане.

       6. Видът и начинът на транспорта и размерът на защитните средства са по избор на купувача.

VІІ. Преминаване на риска

       1. От момента на предаване на поръчката на купувача , най-късно до момента на напускане на стоката от склада, ако не е договорено друго, рискът преминава към купувача.

      

 

 

     VІІІ. Отговорност за дефекти и други отговорности

   1. При евентуални дефекти нашата отговорност се ограничава в рамките на поправка на дефектите по наш избор.

2. Други претенции на купувача, независимо на какво правно основание, като например неустойки за доставка на дефектна стока, нарушаване на договора, нарушаване на вторични задължения са изключени. Предявяване на претенции за пропуснати печалби или косвени щети или щети вследствие на дефекта е изключено. Изключването и ограничаването на отговорността отпадат, в случай че бъде доказан умисъл или груба небрежност от наша страна. Те не са валидни и при липса на качества, за които е изрично подчертано, че са налице, ако това е имало за цел да подсигури купувача срещу щети, които не са възникнали на самата вещ, предмет на доставката. Ако купувачът е фирма, задължението за замяна на щети, както и претенции за отговорност за продукта, произтичащи от други разпоредби - освен при умисъл и груба небрежност - се изключват, за купувачи - частни лица отговорността при претенции по смисъла на закона за отговорност за продукта не е валидно.

       ІХ. Форми и инструменти

           1. Ние имаме право на претенции за изключително право        за производство на изработените от нас разработки, чертежи и  инструменти. Разпространяването и размножаването на тази  документация и инструменти, реализацията им и    разпространяването на тяхното съдържание не са позволени, доколкото това изрично не е разрешено. Действия, нарушаващи гореказаното задължават към неустойки за нанесени щети. Всички патентни права и права за вписване на мостри за ползване остават запазени. Купувачът поема гаранциите за това, че производството и доставката на предмети, изработени по негови данни , не нарушават правата на трети лица. Формите, шаблоните и други подобни устройства остават наша собственост и тогава, когато заявителят ги получава възмездно.

       2. Когато произвеждаме модели, форми, инстументи и други подобни приспособления по поръчка на клиента, той носи част от разходите. Тъй като тези частични разходи не покриват нашите разходи за разработката, производството, ноу-хау и поддръжката, моделите и формите, както и инструментите включително екипировката, остават наша собственост. Същото важи и за промени, заменящи модели и инструменти, както и последващи форми. Разходите за инструменти и форми се заплащат заедно със законния ДДС срещу фактура. Ако са изминали 2 години от последната доставка на произведените с тях артикули, ние не сме задължени да ги съхраняваме.

       Х. Съдебно място и други

         1. Съдебно място за всички претенции и задължения, без оглед на мястото на плащане или в чии ръце се намира предметът на спора е Пловдивски окръжен съд.

         2. Приложими са Търговският закон и Законът за задълженията и договорите.